Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN FABER TELECOM & DATA B.V.
1. Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle
overeenkomsten waarbij Faber Telecom & Data B.V. (hierna: Faber), zaken en/of
diensten, waaronder begrepen installatie of inbedrijfstelling van geleverde zaken,
aanbiedt of levert aan Afnemer.
1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts
bindend indien deze tussen Faber en Afnemer zijn overeengekomen en door Faber
schriftelijk zijn bevestigd c.q. aanvaard.
1.3. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Afnemer wordt door Faber
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Aanbiedingen en opdrachten
2.1. Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven van Faber zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2. Opdrachten zijn voor Faber slechts bindend indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
2.3. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende hardware, software,
functionaliteiten, gewichten, afmetingen, kleuren of andere hoedanigheden,
opgenomen in prijskranten, catalogi, prospectussen, advertenties of offertes gelden
slechts bij benadering.
2.4. Faber behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële
eigendom, met betrekking tot de informatie die zij in het kader van de
totstandbrenging en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van
tekeningen, schema's, ontwerpen en software, aan Afnemer verstrekt. De informatie
mag door Afnemer slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van
de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand dan zal
Afnemer op eerste verzoek van Faber de informatiedragers en eventuele kopieën
daarvan, inclusief de offerte, terstond aan Faber overdragen.
2.5. Afnemer zal Faber alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens tijdig
verstrekken.
3. Prijzen en betaling
3.1. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging bestaande prijzen, koersen,
lonen, belastingen, rechten, vrachten, lasten enz.; ingeval van wijziging van een of
ander, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Faber
gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Slechts indien dit
binnen twee maanden na aanvaarding van de opdracht door Faber geschiedt en mits
Afnemer een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235
BW, is Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3.2. Alle prijzen zijn gesteld in Euro's (tenzij anders vermeld), exclusief BTW en af
kantoor Faber (Dokkum).
3.3. Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden.
3.4. Heeft Faber gerede grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen
door Afnemer, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surséance van betaling,
faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de
onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan Faber volledige en contante
betaling vooraf of bij aflevering verlangen.
3.5. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten
binnen 10 kalenderdagen schriftelijk ter kennis van Faber worden gebracht. Indien dit
niet mogelijk is op grond van enige niet aan Afnemer toe te rekenen oorzaak, is
Afnemer gehouden zijn bezwaren zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk
aan Faber mede te delen.
3.6. Alle aan afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding
worden voldaan.
3.7. De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer. Bij niet
tijdige betaling is Afnemer, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet
betaalde deel een rentevergoeding verschuldigd, welke gelijk is aan de alsdan in
Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het
bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand
verschuldigde rente.
3.8. De voor Faber aan een eventuele incasso verbonden kosten komen voor rekening van
Afnemer.
3.9. Bij niet tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de
bovenstaande vordering tot contante betaling vooraf of bij aflevering, is Faber
bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de
volledige betaling en, in geval van een niet volledige betaling na schriftelijke
aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat
haar recht op schadevergoeding onverlet. Verrekening met vorderingen op Faber kan
slechts plaatsvinden, voor zover dit op basis van een in kracht van gewijsde gegane
rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
4. Levering
4.1. De leveringstermijn gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of,
voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen
aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante
door Afnemer te verstrekken informatie is ontvangen.
4.2. Bij overschrijding van enige termijn heeft Afnemer geen recht op (schade)vergoeding
terzake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de
overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van afnemer
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij (het desbetreffende gedeelte van) de
overeenkomst in stand laat. Afnemer is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling
bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de overeenkomst bij
aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voorzover dat strikt
noodzakelijk is.
4.3. Faber heeft te allen tijde het recht tot het doen van deelleveringen.
4.4. De leveringstermijn en de nadere termijn gelden in geval van niet deugdelijke levering
niet als overschreden indien Afnemer niet binnen veertien kalenderdagen na de
levering van de zaken of het verrichten van de diensten schriftelijk gegronde bezwaren
ten aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt. Afnemer is verplicht tot
afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van
toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet
ernstig belemmerd, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en
evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van
Afnemer op zo spoedig mogelijke ongedaanmaking van de tekortkoming onverlet.
4.5. Afnemer zal, indien van toepassing, een geschikte ruimte voor installatie ter
beschikking stellen, in overeenstemming met de aanwijzingen van Faber. Tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt montage, installatie, en
het geven van onderricht voor rekening van Afnemer.
5. Aflevering, overgang van risico en eigendomsvoorbehoud
5.1. Het risico voor te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op Afnemer op het
tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van de aflevering.
5.2. De eigendom van geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, eerst
op Afnemer over na volledige betaling van al hetgeen Afnemer verschuldigd is aan
Faber in verband met levering van zaken en het verrichten van diensten, waaronder
begrepen vorderingen ter zake het tekort schieten in de nakoming van de betreffende
overeenkomsten.
5.3. Faber is gerechtigd om bij niet tijdige betaling de geleverde zaken zonder nadere
ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen. Afnemer is
bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van haar
normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Afnemer is echter niet bevoegd de zaken te
verhuren, te vervreemden en/of te bezwaren met (zekerheids-)rechten, tenzij Faber
daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.4. Afnemer is gehouden om bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of
faillissement onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de
curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van Faber.
5.5. Tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, houdt de overeenkomst
in geen enkel geval in de gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten van
intellectuele en industriële eigendom.
6. Inspectie en reclame
6.1 Afnemer is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na aankomst op de plaats van
bestemming, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken
moeten uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na aankomst van de zaken schriftelijk aan
Faber worden gemeld. Gebreken die niet binnen genoemde termijn hadden kunnen
worden geconstateerd, moeten terstond na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na
aankomst schriftelijk aan Faber worden gemeld.
6.2. Na ontdekking van enig gebrek is Afnemer verplicht het gebruik, bewerking, of
installatie van de zaken onverwijld te staken. Afnemer heeft geen recht tot reclameren
ten aanzien van zaken waarvan door Faber geen controle op de reclame kan
plaatshebben.
6.3. Het staat Afnemer niet vrij de zaken te retourneren, voordat Faber daar schriftelijk
mee heeft ingestemd.
7. Garantie
7.1. Op geleverde zaken, waaronder de software eveneens valt, wordt garantie verleend
voor materiaal- en/of fabricagefouten gedurende een periode van twaalf maanden,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst. De garantietermijn vangt
aan op de dag van aflevering, of, indien de apparatuur door Faber geïnstalleerd wordt,
op de datum dat de installatie is voltooid, doch uiterlijk dertig dagen na aflevering.
7.2. Indien tijdig, correct en overeenkomstig artikel 6 is gereclameerd en naar het redelijk
oordeel van Faber genoegzaam is aangetoond dat de geleverde zaken niet behoorlijk
functioneren, zal afnemer de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken
kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken zaken,
hetzij afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs
te leveren.
7.3. Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van Faber. Daarvoor in
aanmerking komende apparatuur dient op kosten van Afnemer aan Faber ter reparatie
te worden gestuurd. Indien uitvoering aan de garantie wordt gegeven op het adres van
Afnemer, kunnen reiskosten in rekening worden gebracht.
7.4. De garantieverplichting van Faber vervalt indien de zaken door Afnemer of door
derden zijn gewijzigd of gerepareerd, indien de zaken voor andere dan de normale
bedrijfsdoeleinden zijn aangewend of, naar oordeel van Faber onoordeelkundig zijn
behandeld, ingeval van storingen door van buiten komend onheil alsmede in het geval
van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door Afnemer van enige verplichting
die voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien.
7.5. Indien Faber zaken aan Afnemer levert welke Faber van haar toeleveranciers heeft
verkregen, is Faber nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid
gehouden dan waarop Faber ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan
maken.
8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. Faber is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden,
waaronder mede begrepen gevolgschade.
8.2. De aansprakelijkheid van Faber jegens Afnemer is uit welken hoofde dan ook per
gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis
geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief BTW). Indien geen
contractsom kan worden aangewezen, is Faber’s aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
8.3. De aansprakelijkheidsbeperkingen in voorgaande leden blijven buiten toepassing voor
zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Faber of
haar hoogste leidinggevend personeel, of voorzover Faber’s aansprakelijkheid
voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productenaansprakelijkheidsrecht.
8.4. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Faber of haar hoogste
leidinggevend personeel, vrijwaart Afnemer Faber voor alle aanspraken van derden,
uit welken hoofde ook, terzake vergoeding van schade, kosten of interessen, verband
houdende met de geleverde zaken of diensten, dan wel voortvloeiende uit het gebruik
daarvan.
9. Overmacht
9.1. Indien Faber door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar
verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort
voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2. Onder overmacht van Faber wordt verstaan elke van de wil van Faber onafhankelijke
toestand, waardoor de nakoming (van het betreffende gedeelte van) haar
verplichtingen jegens Afnemer wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt,
of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet meer van Faber
kan worden gevergd.
9.3. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het
recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10. Intellectuele eigendom
10.1. Faber verklaart dat, zover zij weet, door de zaken geen inbreuk wordt gemaakt op in
Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Faber kan
Afnemer echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele
eigendomsrechten van derden.
11. Ontbinding
11.1. Ingeval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie
van de onderneming van Afnemer, zijn alle overeenkomsten met Afnemer van
rechtswege ontbonden, tenzij Faber Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt
nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst te verlangen, in welk geval
Faber zonder ingebrekestelling gerechtigd is om:
a) de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling
voldoende zeker is gesteld, en/of
b) al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Afnemer op te schorten,
een en ander onverminderd Faber’s andere rechten, en zonder dat Faber tot enige
schadevergoeding gehouden is.
11.2. Ingeval Afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins
tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige overeenkomst met Faber
mocht voortvloeien, is Afnemer in verzuim en is Faber gerechtigd om zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a) de uitvoering van de betreffende overeenkomst en de direct daarmee
samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is
gesteld, en/of
b) die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te ontbinden,
een en ander onverminderd Faber’s andere rechten, en zonder dat Faber tot enige
schadevergoeding gehouden is.
11.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2, zijn respectievelijk
de vorderingen van Faber op afnemer en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de
betreffende overeenkomst(en) dadelijk en geheel opeisbaar, en is Faber gerechtigd
geleverde zaken terug te nemen.
11.4. Behoudens in geval van consumentenkoop, is toepasselijkheid van artikel 6:278 BW
nadrukkelijk uitgesloten indien Faber enige overeenkomst met Afnemer ontbindt of
anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.
12. Diensten
12.1 Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor door Faber te verrichten diensten voor
Afnemer. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de
overige bepalingen in deze voorwaarden.
12.2. Faber garandeert dat de door of namens haar te verlenen diensten op vakbekwame
wijze zullen worden uitgevoerd, alsmede dat voor de duur van de dienstverlening op
basis van overeenkomst, de voor de uitvoering ingeschakelde personen voldoen en
zullen blijven voldoen aan eventueel nader overeengekomen kwaliteiten ten aanzien
van opleiding, deskundigheid en ervaring.
12.3. Afnemer zal aan Faber steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dat
noodzakelijk maakt, tijdig toegang tot de kosteloze beschikking over alle door Faber
benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.
12.4. Indien de prijs bij nacalculatie wordt bepaald, mogen alle door Faber gemaakte uren
bij het uitvoeren van de diensten, inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met
toevoeging van kosten van materialen alsmede alle andere in redelijkheid door Faber
gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering.
12.5. Tenzij anders overeengekomen, wordt de aanneemsom bij aanneming van werk als
volgt gefactureerd:
(a) 30% bij het aangaan van de overeenkomst;
(b) 50% bij de aanvang van de werkzaamheden;
(c) 20% bij (eerste) oplevering van het resultaat van de werkzaamheden, of eerdere
ingebruiknenming hiervan.
12.6. Indien Afnemer aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken
werkzaamheden, welke Faber op grond van de overeenkomst moet verrichten en Faber
van oordeel is dat de prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake
van meerwerk, dat afzonderlijk aan Afnemer in rekening kan worden gebracht.
12.7. Indien Faber meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Afnemer daarvan zo spoedig
mogelijk op de hoogte brengen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de
prijs en termijnen. Afnemer wordt geacht met de uitvoering van het meerwerk akkoord
te zijn, tenzij zij binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving door Faber schriftelijk
bezwaar heeft aangetekend. Faber mag met de uitvoering van meerwerk wachten
totdat Afnemer daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op deze voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten van Faber is Nederlands recht
van toepassing.
13.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of naar aanleiding van de
overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die daar een uitvloeisel van zijn,
staan, voorzover de wet niet dwingend anderszins bepaalt, in eerste instantie
uitsluitend ter kennisneming van de bevoegde rechter te Leeuwarden.